تاریخچه ی بسیج

 

 با صدور فرمان تاریخی آیت اله خمینی در پنجم آذر ماه سال ۱۳۵۸ مبنی بر تشکیل بسیج مستضعفین، پایگاههای مقاومت در مساجد، حسینییه ها، ادارات، کارخانه ها، مدارس و... به صورت خود جوش و مردمی شکل گرفت! (حتی اگر حکومتی هم باشد توجیهش مردمی بودن حکومت در آن زمان است)

با صدور فرمان تاریخی آیت اله خمینی در پنجم آذر ماه سال ۱۳۵۸ مبنی بر تشکیل بسیج مستضعفین، پایگاههای مقاومت در مساجد، حسینییه ها، ادارات، کارخانه ها، مدارس و... به صورت خود جوش و مردمی شکل گرفت! (حتی اگر حکومتی هم باشد توجیهش مردمی بودن حکومت در آن زمان است)

بعد از حمله ی عراق به ایران و اشغال بخشهای وسیعی از خوزستان در ۳۱ شهریور سال ۱۳۵۹،  رهبر جمهوری اسلامی، امام خمینی دستور به تشکیل بسیج بیست میلیونی دادند با این مضمون که:
ملتی که بیست میلیون جوان دارد می تواند در برابر یک ارتش بایستد و اسلام با خون رشد کرده است...
با واگذاری مسؤلیت بسیج به سپاه پاسداران و شروع جنگ، پایگاههای مقاومت بسیج برای جذب، آموزش و اعزام آحاد مردم واجد شرایط فعال شدند!
بدینگونه اشاعه تفکر بسیجی و مردمی کردن امنیت و دفاع از طریق تقویت کمی و کیفی بسیج مستضعفین صورت گرفت و ثبت نام برای بسیج عمومی مردم شروع شد
هسته ی اولیه ی بسیج به مفهوم نظامی آن، از سپاه پاسداران شکل گرفت و نخستین فرمانده بسیج که از میان فرماندهان سپاه به این امر منصوب شد نیز آقای افشار بود که اکنون درجه ی سرتیپی دارد.

بسیج بیست میلیونی تشکیل و همراه ارتش وارد صحنه ی جنگ شد.
نداشتن دانش نظامی کافی و جان بر کف بودن و گوش به فرمان امام خود بودن از یکسو، تهییج و برانگیختن احساسات و عقاید مذهبی این گروه توسط افرادی چون حاج صادق آهنگران از دیگرسو، کافی بود تا این نیرو را به اندازه ی کافی کارآمد و تاثیرگذار و قدرتمند کند
به عنوان یک مثال منطقی در هیچ جنگی برای باز کردن معبر در میدان مین از انسان استفاده نمیشود
اما ایجاد و تقویت فرهنگ جهاد و شهادت به جای کشته شدن و مردن، باعث شد تا جوانان داوطلبانه دست به انتحار و عملیات استشهادی بزنند (جهاد همچنین یکی از واجبات و فروع دین اسلام است)
از این میان اشخاصی چون حسین فهمیده نوجوان سیزده ساله را میتوان نام برد که خود را شهید کردند ...
این جریان (بسیج) طوری بود که جنگها ناخواسته به صورت چریکی و نامنظم انجام میشد و طبعا بازپسگیری مناطق اشغال شده به سرعت انجام شد
و این مهم در حالی صورت میگرفت که نیروی زمینی ارتش عراق قویترین نیروی نظامی خاورمیانه را تشکیل میداد و جنگ به نفع عراق از طرف بسیاری از کشورهای عربی، اروپایی و آمریکا ساپورت اطلاعاتی، مالی و نظامی میشد
به هر حال جنگی که در دو سال اول و با فتح خرمشهر رو به تمام شدن بود، با خودخواهی و عدم تعقل اشخاصی چون هاشمی رفسنجانی و سایر فرماندهان مغرور شورای عالی دفاع و سایر ذی نفعان، هشت سال به درازا کشید و چه خونهای ناحقی که ریخته نشد و چه سرمایه ها که یک شبه در همین حین به دست نیامد.

/ 0 نظر / 333 بازدید