ویژگی های بسیجی


 1. ایمان به خدا
 2. تقوی الهی
 3. ایثار وازخودگذشتگی
 4. شجاعت ودلاوری
 5. پیروی ازولایت فقیه
 6. ایمان به خدا
 7. تقوی الهی
 8. ایثار وازخودگذشتگی
 9. شجاعت ودلاوری
 10. پیروی ازولایت فقیه
 11. صبر وبردباری
 12. ساده زیستی
 13. تواضع
 14. شهادت طلبی
 15. دشمن ستیزی
 16. خوش اخلاقی ومهربانی بادیگران
 17. برخورداری ازدانش وتخصص
 18. پویایی ونوآوری
 19. غیرت دینی
/ 0 نظر / 33 بازدید